โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน (ENGLISH FOR ASEAN)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน (ENGLISH FOR ASEAN)
การสอบภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระบบการสอบ online
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

แนวคิด ::

 1. 1. เน้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะตัวแทนภาครัฐ

 2. 2. การทดสอบกำหนดขึ้น เพื่อหาแนวทางพัฒนาได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

 3. 3. แนวการทดสอบ เป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

  1. 3.1 แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

  2. 3.2 แบบทดสอบปรนัยแบบภาพ เลือกคำเติมช่องว่าง และอ่านเนื้อหา

วัตถุประสงค์ ::

 1. 1. เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพม.41

 2. 2. เพื่อเก็บข้อมูลระดับความรู้พื้นฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษในสังกัดสพม.41

 3. 3. เพื่อศึกษาระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับการพัฒนาบุคลากรในสังกัดสพม.41

ขั้นตอนการสอบ Online ::

 1. 1. ลงทะเบียนเข้าสอบในระบบสอบ Online

 2. 2. ล๊อคอินเข้าสอบในระบบ โดยกรอก Username Password ที่กำหนดไว้

 3. 3. เมื่อเข้าสู่ระบบให้ทำข้อสอบ จำนวน 60 ข้อ จนครบ ภายในเวลา 120 นาที

 4. 4. เมื่อทำข้อสอบครบทุกข้อแล้วส่งตำตอบทั้งหมด

 5. 5. ระบบจะประมวลผลแจ้งคะแนนการสอบ เมื่อผ่านร้อยละ 75 สามารถพิมพ์เกียรติบัตรรับรองผลได้